• Bel direct: 038 422 3847 / 038 423 0666

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Sattel Security met een Koper van haar camera- en alarmsystemen. De opdracht of bestelling van de Koper geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van Sattel Security. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen op een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 1: Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge toezeggingen door Sattel Security zijn niet bindend, tenzij deze door Sattel Security schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 2: Prijzen

2.1 De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief een bijdrage in de verzendkosten. Deze bijdrage is € 19,00 inclusief BTW voor verzending binnen Nederland en € 47,50 voor verzending naar België. Deze prijzen gelden voor een volledig systeem wat verzekerd wordt verzonden. Naleveringen worden individueel berekend en, zo mogelijk, vooraf bekend gemaakt aan de Koper. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van verzenden geldende prijzen.

2.2 Sattel Security houdt de prijzen zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3: Koopovereenkomst

3.1 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht e.d. Alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Sattel Security bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 3.2 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Annuleringskosten

4.1 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de klant aan Sattel Security alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,- De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: Over de eerste € 2000,- = 20% Over het meerdere tot € 4000,- = 10% Over het meerdere tot € 5000,- = 8% Over het meerdere vanaf € 5000,- = 5% Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 Artikel 5: Afspraken

5.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Sattel Security binden Sattel Security niet, voor zover deze door Sattel Security niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Leveringstermijnen

6.1 Het uitleveren van goederen via de transporteur geschiedt zodra het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Sattel Security. Voor de leveringstermijn is Sattel Security afhankelijk van de transporteur.

6.2 Wanneer bestelde en betaalde goederen niet worden afgehaald door de koper, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7: Garantie

7.1 De garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. schade, veroorzaakt door derden;

g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

h. fabricagefouten

7.2 Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal Sattel Security het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

7.3 Voor alle goederen en materialen die Sattel Security niet zelf vervaardigt, verleent Sattel Security nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven.

7.4 Op de levensduur van batterijen, het bereik van draadloze apparatuur, alsmede op handzenders welke niet vast gemonteerd zijn wordt geen garantie verleend.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Sattel Security is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van;

A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

B: Daden of nalatigheden van de koper.

8.2 Sattel Security is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, voor zover ontstaan door grove schuld van Sattel Security.

8.3 Sattel Security zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper vergoeden wanneer de schade is ontstaan als gevolg van het niet functioneren van het systeem.

8.4 Sattel Security is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van de geleverde goederen, zoals inbraak-schade, rookschade, waterschade, kortom alle schade voortvloeiende uit het niet functioneren van de geleverde goederen en producten.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Sattel Security of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Sattel Security, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Sattel Security/fabriek/exporteur, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Sattel Security overmacht op, die Sattel Security ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

9.2 Sattel Security is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang Sattel Security geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Sattel Security.

10.2 Sattel Security heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

10.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11: Retournering van goederen

11.1 Goederen kunnen alleen worden geretourneerd na E-mail toestemming van Sattel Security.

11.2 De verzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden geweigerd.

11.3 Een aanvraag voor het retourneren van goederen dient te worden gedaan via e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met een duidelijke omschrijving van de reden van het verzoek en een omschrijving van het eventuele probleem.

11.4 De kosten die met de verzending gemoeid zijn komen voor rekening van de koper.

11.5 Opdrachtgever heeft het recht de geleverde goederen te retourneren binnen 7 dagen na datum aankoop factuur, de kosten zijn voor rekening van de koper, de goederen dienen in originele verpakking en volledig met alle meegeleverde producten en toebehoren te worden teruggestuurd. Let op: Deze garantie is dus alleen geldig wanneer de dozen niet zijn geopend. Het bedrag zal na controle van alle retour gezonden producten en toebehoren worden overgemaakt door Sattel Security aan de opdrachtgever.

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op alle door Sattel Security gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Nederlandse Rechtbank van de woon- c.q. vestigingsplaats van Sattel Security, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Rechtbank daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 14: Afleveringscontract

14.1 De klant geeft aan door het ondertekenen van het afleveringscontract tevreden te zijn met de geleverde product(en) en dienst(en).

14.2 De geleverde producten blijven eigendom van Sattel Security totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. Nadat de factuur is voldaan komen deze rechten bij de klant.

Contact

Heeft u een vraag? Neemt u dan hier contact met ons op!

  • Sattel Security
  • Telfordstraat 9-20
  • 8013 RL Zwolle
  • 038 422 3847 / 038 423 0666
Top